ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ร่าง-ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิกา...

ร่าง-ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการ นรจ.30


(ร่าง)

ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30

พุทธศักราช 2553

-------------------------

 

                    เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการรุ่นของนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 ทุกพรรคเหล่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ ของนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 ทุกพรรคเหล่า และมีความมั่นคงตลอดไป
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

ทั่วไป

                    ข้อ 1.      ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30 พ.ศ.2553       

                    ข้อ 2.      ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                    ข้อ 3.      สำนักงานกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 ตั้งที่ บ้านประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ฯ หรือสถานที่ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด

                    ข้อ 4.      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30

                                    4.1      เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ สมาชิก และครอบครัว ในกรณีเสียชีวิต ตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วแต่กรณี

                                    4.2      เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกันของสมาชิก และนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30

                                    4.3      เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของรุ่น

                                    4.4      เป็นศูนย์รวม และศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อนสมาชิก และเพื่อนในรุ่นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30 (นรจ.30)

หมวดที่ 2

สมาชิก และครอบครัว

                    ข้อ 5.      สมาชิกของกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30  มี 3 ประเภท

                                    5.1      สมาชิกสามัญ หมายถึง นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30 ทุกพรรคเหล่า ทั้งที่ปฏิบัติราชการใน กองทัพเรือ สำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติ และสถานที่อื่น ๆ ที่โอนย้าย ลาออก   ที่สมัครเป็นสมาชิก ฯ ตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30 รับรองลงชื่อในใบสมัครสมาชิก รับไว้เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ฯ

                                    5.2      สมาชิกสมทบ  หมายถึง  ผู้ที่คณะกรรมการ ฯ  เห็นสมควรให้เข้าเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการ ฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้การรับรอง

                                    5.3      สมาชิกกิตติมศักดิ์  หมายถึง  ผู้มีอุปการคุณต่อกองทุน ฯ ผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ มีมติเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

                    ข้อ 6.      ครอบครัว  หมายถึง  บิดา มารดา ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกตามข้อ 5.

                    ข้อ 7.      การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30

                                    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ต่อ นายทะเบียน / เลขา ฯ พร้อมชำระเงิน ค่าสมาชิก ฯ ในปีแรก จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และนายทะเบียน / เลขา ฯ รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการ ฯ รับทราบการสมัคร  

                    ข้อ 8.      การพ้นสมาชิกภาพ ให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

                                    8.1      เสียชีวิต

                                    8.2      ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ นายทะเบียน / เลขา ฯ เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการ ฯ อนุมัติ  โดยต้องไม่มีหนี้สินผูกพันกับกองทุน

                                    8.3      ขาดการชำระเงินค่าสมาชิกรายปี โดยเมื่อครบกำหนด 1 ปีแล้ว เลยไปเป็นระยะเวลา
6 เดือน โดยไม่มีเหตุอันควรปรานี และคณะกรรมการ ฯ พิจาณาแล้ว สมควรให้ออกจากสมาชิก

                    ข้อ 9.      สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน ฯ

                                    9.1      มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาชิก ฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุม คนละ
1 เสียง  โดยกำหนดการประชุมใหญ่ในวันจัดงานเลี้ยงรุ่นของทุกปี หรือ ตามที่คณะกรรมการ ฯ จะเห็นสมควร

                                    9.2      มีสิทธิสอบถามการดำเนินงานของกองทุน ฯ ทุกกรณี จากกรรมการดำเนินการทุกคน

                                    9.3      มีสิทธิได้รับสวัสดิการ การช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ ฯ ตามระเบียบนี้

                                    9.4      มีหน้าที่จ่ายเงินค่าสมาชิกปีละ 200 บาท

 หมวดที่ 3

เงินกองทุน

                    ข้อ 10.    เงินกองทุน  หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากสมาชิก และจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
หาทุน หรือ การบริจาค  ซึ่งมีที่มาหลัก ดังนี้

                                    10.1    จัดเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี ปีละ 200 บาท  โดยการนับตั้งแต่เดือนที่สมัคร จนถึงเดียวกันของปีถัดไป (ครบ 12 เดือน)

                                    10.2    การเก็บเงินรายปี ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

                                                10.2.1         ปีแรก ให้จ่ายในวันสมัคร จำนวน 200 บาท

                                                10.2.2         ปีที่ 2 และปีต่อ ๆ ไป ให้จ่าย  ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากวันที่ครบกำหนด 1 ปี

                                                10.2.3         การจ่ายเงิน  ให้จ่ายกับ  ประธาน ฯ หรือ รอง ประธาน ฯ  หรือ เลขา ฯ  หรือ เหรัญญิก หรือ คณะกรรมการ ฯ โดยตรง  หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี พ.จ.อ.บุญเลิศ ตุ้มเงิน, พ.จ.อ.ประสิทธิ์  วงค์สว่าง, พ.จ.อ.ยงยุทธ  แสนอินทร์ หมายเลขบัญชี 230-0-23495-5 หรือตามที่คณะกรรมการ ฯ มีมติ  

                                    10.3    เงินที่ได้รับจากส่วนอื่น ( การบริจาค หรือ กิจกรรมหาทุน ) ดอกเบี้ยเงินฝาก และ อื่น ๆ

หมวดที่ 4

การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ

                    ข้อ 11.    ให้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ ให้กับสมาชิก ฯ ตามกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                                    11.1    สมาชิกและครอบครัวเสียชีวิต จัดพวงหรีดเคารพศพในนาม นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30 วงเงิน 500 บาท ช่วยเหลืองานศพ วงเงิน 1,500 บาท พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพสวด 1 คืน  รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

                                    11.2    กรณีเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ ถูกใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกจนหมดในรอบปี ของแต่ละปี  คณะกรรมการ ฯ สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากสมาชิกตามจำนวนที่ขาด หรือแล้วแต่คณะกรรมการ ฯ
จะพิจารณา

                                    11.3    กรณีเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ มีสะสมมากพอที่จะช่วยเหลือสมาชิก  คณะกรรมการ ฯ สามารถพิจารณางดเก็บเงินรายปีบางปี หรือ สามารถพิจารณาให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ พิจารณาในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม หรือ กรณีอื่น ๆ โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิก เห็นชอบจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม  หรือ มติของคณะกรรมการ ฯ  2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด แต่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบโดทั่วกัน        

                                    11.3    กรณีสมาชิกลาออก จ่ายเงินคืน 1 ใน 2 ของวงเงินสะสมของตัวสมาชิกที่ลาออกตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกแล้วลบด้วยค่าสิทธิต่างๆ ตามข้อ 11.1  ที่รับสิทธิไปแล้วทั้งหมดรวมกัน  กรณีขาดการชำระเงินกองทุนรายปี  โดยเมื่อครบกำหนด 1 ปีแล้ว เลยไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่มีเหตุอันควรปรานี และคณะกรรมการ ฯ พิจาณาแล้ว  ให้งดการจ่ายเงินคืน

หมวดที่ 5

การดำเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการ

                    ข้อ 12.    ให้มีคณะกรรมการ คณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการงานของกองทุน ฯ อย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมด หรือเลือกประธาน 1 คน แล้วให้ประธาน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตำแหน่งอื่นจากสมาชิกสามัญ ตามความเหมาะสม  โดยเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ในปีแรกที่เริ่มดำเนินการให้ คณะกรรมการรุ่น นรจ.30 เป็น คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ นรจ.30 อีกตำแหน่งหนึ่ง  จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

                    ข้อ 13.    คณะกรรมการ ฯ ให้มีตำแหน่งหลักและหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้

                                    13.1    ประธาน จำนวน 1 คน โดยให้ประธานรุ่น นรจ. 30 เป็นประธานกองทุน ฯ โดยตำแหน่ง  มีหน้าที่  บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ด้วยความเรียบร้อย และ
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ และการประชุมใหญ่ของกองทุน ฯ

                                    13.2    รองประธาน  จำนวน 5 คน  โดยคัดเลือกจาก ตัวแทน ที่จบจาก รร.ชุมพลทหารเรือ 
รร.สื่อสารทหารเรือ  รร.อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  รร.กรมแพทย์ทหารเรือ  รร.พลาธิการทหารเรือ  รร.นาวิกโยธิน  และ ผู้ที่ลาออก/โอน /ไปทำงานนอกหน่วย ทร.  มีหน้าที่โดยทั่วไป  ช่วยเหลืองานของประธาน ฯ และทำการแทนประธาน ฯ ตามลำดับกรณีประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  และมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

                                                13.2.1     รองประธาน คนที่ 1  มีหน้าที่  กำกับดูแลเกี่ยวกับ งานทะเบียนประวัติ และงานธุรการทั่วไป

                                                13.2.2     รองประธาน คนที่ 2   มีหน้าที่  กำกับดูแลเกี่ยวกับ การบัญชีและการเงิน

                                                13.2.3     รองประธาน คนที่ 3   มีหน้าที่  กำกับดูแลเกี่ยวกับ การสวัสดิการ และการให้

การช่วยเหลือสมาชิก ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาเงินสมทบกองทุน

                                                13.2.4     รองประธาน คนที่ 4   มีหน้าที่  กำกับดูแลเกี่ยวกับ การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ ให้กองทุนเจริญรุ่งเรืองและมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

                                                13.2.5     รองประธาน คนที่ 5   มีหน้าที่  กำกับดูแลเกี่ยวกับ  การจัดกิจกรรมรุ่น นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30  และการร่วมจัดกิจกรรมกับ นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น อื่น ๆ และกิจกรรมทั่ว ๆ ไป

                                    13.3    เลขานุการ  หมายถึง  สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากสมาชิก  1 คน และเป็น
ผช.เลขา ฯ
1 คน  มีหน้าที่ประสานงานในการดำเนินการต่าง ๆ งานประชุม งานเกี่ยวกับเอกสาร และงานที่รับมอบหมายจากประธาน ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และนำเงินฝากธนาคาร และเบิกเงินจากธนาคารร่วมกับเหรัญญิก

                                     13.4    เหรัญญิก  หมายถึง สมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากสมาชิก 1 คน และเป็น ผช.เหรัญญิก 1 คน  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ   จัดเก็บเงินกองทุน  นำเงินฝากธนาคาร และเบิกเงินจากธนาคารร่วมกับเลขา ฯ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และชี้แจงแสดงรายรับ รายจ่ายของกองทุน ฯ ให้คณะกรรมการ ฯ ทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ

                                    13.5    กรรมการ   หมายถึง  สมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากสมาชิก จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 คน โดยมาจาก ทุกหน่วยงานในกองทัพเรือ ที่มีสมาชิกสังกัดอยู่   ตำรวจ และ ผู้ที่ลาออก/โอน /ไปทำงานนอกหน่วย ทร.  มีหน้าที่  โฆษณาประชาสัมพันธ์ เสนอแนะความคิดเห็น ร่วมกันพิจารณา  ลงมติ  ติดต่อประสานงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                    ข้อ 14.    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ มีดังนี้

                                    14.1    มีอำนาจบริหารจัดการกิจการกองทุนสวัสดิการ ฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนอำนาจอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

                                    14.2    มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิสามัญ (ประชุมคณะกรรมการ ฯ)

                                    14.3    มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกการทั้งปวงของกองทุนสวัสดิการ ฯ รวมทั้งเรื่องการเงิน

                                    14.4    มีหน้าที่ติดต่อแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิก พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้

                                    14.5    มีหน้าที่ในการเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ เพื่อให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวม โดยการแก้ไขปรับปรุงต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

                                    14.6    มีหน้าอื่น ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสมาชิก

                    ข้อ 15.    ระยะเวลาในการทำงานของคณะกรรมการกองทุน ฯ

                                    15.1    การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ฯ ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่เกิน
2 วาระ
  หรือเมื่อครบวาระแล้ว จะดำรงตำแหน่งในวาระที่ 3 และ 4 หรือต่อ ๆ ไป ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม

                    ข้อ 16.    คณะกรรมการ ฯ อาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิได้ออกตามวาระ ด้วยเหตุ ดังนี้

                                    16.1    เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                                    16.2    ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน ฯ

                                    16.3    ขาดคุณสมบัติจากการเป็นสมาชิก ตามหมวดที่ 2

                                    16.4    ที่ประชุมใหญ่ หรือ คณะกรรมการ ฯ มีมติให้ออก โดยถ้าเป็นมติในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม  แต่ถ้าเป็นมติของคณะกรรมการ ฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด  

หมวดที่ 6

การประชุม

                    ข้อ 17.    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุม อย่างน้อย ดังนี้

                                    17.1    แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

                                    17.2    แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตลอดจนเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการ

                                    17.3    เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดวาระ

                                    17.4    เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

                     ข้อ 18.    คณะกรรมการ ฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงของเดือน  ม.ค. มิ.ย. และ
ก.ค.
ธ.ค.  หรือตามแต่คณะกรรมการ ฯ จะเห็นสมควร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แล้วแจ้งผลการประชุมและมติที่ประชุมที่สำคัญให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                    ข้อ 19.    ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ฯ แต่ละครั้ง ให้สามารถเบิกค่าเครื่องดื่มได้ในวงเงิน
ไม่เกิน 50 บาท / คน จากเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ
 

หมวดที่ 7

การเงิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ

                    ข้อ 20.    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ให้กับสมาชิกตามหมวดที่ 4

                                    20.1    เมื่อมีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกประสบเหตุ ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามหมวดที่ 4 ให้สมาชิกหรือครอบครัว แจ้งคณะกรรมการสาย หรือคณะกรรมการทุกคน พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ก่อนล่วงหน

ผู้ตั้งกระทู้ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ เลขารุ่น นรจ.30 (prasit30-at-thaimail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-31 07:27:39 IP : 119.46.115.211


[1]

ความเห็นที่ 2 (1397180)

ลงเว็บแล้วทุกท่าน สมัครกันยัง

ผู้แสดงความคิดเห็น พพ30 (ppeng13-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-06 08:21:54 IP : 223.204.244.202


ความเห็นที่ 1 (1396523)

หมวดที่ 7

การเงิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ

                    ข้อ 20.    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ให้กับสมาชิกตามหมวดที่ 4

                                    20.1    เมื่อมีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกประสบเหตุ ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามหมวดที่ 4 ให้สมาชิกหรือครอบครัว แจ้งคณะกรรมการสาย หรือคณะกรรมการทุกคน พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ก่อนล่วงหน้าได้  เพื่อแจ้งให้ เลขา ฯ เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจาก คณะกรรมการ ฯ

                                    20.2    การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว ตามหมวดที่ 4 ให้จ่ายตรงต่อสมาชิก เว้นกรณีสมาชิกเสียชีวิต  ให้จ่ายให้กับผู้ที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร

                    ข้อ 21.    เงินกองทุนสวัสดิการ ฯ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ เงินสด ให้นำฝากธนาคาร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันอย่างน้อย 3 คน หรือตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด   ประกอบด้วย ประธาน ฯ หรือ รองประธาน ฯ คนที่ 2  เลขา ฯ และ เหรัญญิก หรือตามที่คณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบ

                    ข้อ 22.    การเบิกเงินจากธนาคาร ให้ลงลายมือชื่อ อย่างน้อย 2 คน จึงจะสามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ โดยแจ้งให้ ประธาน ฯ รองประธาน ฯ คนที่ 2  เลขา ฯ และ เหรัญญิก ทราบทุกครั้ง

                    ข้อ 23.    ให้ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

                                                ประกาศ        วันที่                             พฤศจิกายน    พ.ศ.2553

 

                                                                                          พันจ่าเอก

                                                                                                          (  บุญเลิศ  ตุ้มเงิน )

                                                                     ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 และ

                                                                                               ประธานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 และที่ปรึกษา

 

    1.         ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

                1.1      จ.อ.เพ่ง  บัวหอม                           อบต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง      โทร. 08 9407 0666

                1.2      พ.จ.อ.สมชัย  ศิริสมบัติ                 สนง.เทศบาลเมืองหนองปรือ             โทร. 08 7510 8757

                1.3      น.ท.เมธีย์  บุญญาชัย                     กรง.ฐท.สส.                                           โทร. 08 9856 4506

                1.4      น.ท.นิรัญ  โคนกระโทก              อจปร.อร.                                               โทร. 08 1820 2769

    2.         คณะกรรมการ

                        2.1           พ.จ.อ.บุญเลิศ  ตุ้มเงิน (นย.)                 ประธาน นรจ.30/นย.31 และ ประธานกรรมการ        โทร. 08 4084 6079

                        2.2            ร.อ.ปรีชา  ฉ้วนกลิ่น  (นย.)                       รองประธาน นรจ.30/นย.31 และ รองประธานกรรมการ                    โทร. 08 9054 9360

                        2.3            ร.ท.ณัฐชัย  ชัยรพ  (อล.)                             รองประธาน นรจ.30/นย.31 และ รองประธานกรรมการ                    โทร. 08 9800 7616

                        2.4            ร.อ.สุพี  สาลิกา  (พธ.)                                 รองประธาน นรจ.30/นย.31 และ รองประธานกรรมการ                    โทร.08 1191 6045

                        2.5            ร.อ.ชรันทร์  หาญนอก (สอ.รฝ.)              รองประธาน นรจ.30/นย.31 และ รองประธานกรรมการ                    โทร. 08 3012 4147

                        2.6           ด.ต.เดชา  จันทร์ภักดี (ตร.น้ำ)           รองประธาน นรจ.30/นย.31 และ รองประธานกรรมการ                    โทร. 08 6152 9452

          2.7      ร.ต.ประสิทธิ์  วงค์สว่าง (กพ.กร.)               กรรมการ และเลขานุการ        โทร. 08 5967 8208, 74075

                2.8      ร.ต.วีระ  แสงเทียนประไพ (นย.)                กรรมการ และ ผช.เลขานุการ  โทร. 08 68277994

                2.9      พ.จ.อ.ยงยุทธ  แสงอินทร์  (นย.)                  กรรมการ และ เหรัญญิก         โทร. 08 9747 0496

                2.10    พ.จ.อ.สมพงศ์  เจียมไพเราะ  (สพ.)             กรรมการ และ ผช.เหรัญญิก   โทร. 08 9607 9362

                2.11    ร.ท.ประภาส  บุญบรรลุ  (นสร.)                 กรรมการ                                   โทร. 08 5283 8197

                2.12    ร.ท.ปุญญพัฒน์  พวงพุฒ  (พธ.)                   กรรมการ                                   โทร. 08 6830 7035

                2.13    ร.อ.วิรัตน์  เผ่าฉนวน  (นย.)                         กรรมการ                                   โทร. 08 1004 1326

                2.14    ร.ท.ณรงค์  พิกุลทอง  (นย.)                         กรรมการ                                   โทร. 08 6841 9973

                2.15    พ.จ.อ.สมบัติ  น่วมพิพัฒน์  (สส.)                 กรรมการ                                   โทร. 08 9608 2118

                2.16    ด.ต.เฉลิม  หอมกลิ่น  (ตร.น้ำ)                     กรรมการ                                   โทร. 08 4112 9385

                2.17    ร.ต.สุขสันต์  ศิรินาโพธิ์ (นย.)                      กรรมการ                                   โทร. 08 9832 2252

                2.18    ร.ท.วีระ  มัชฌิมา  (กร.)                                กรรมการ                                   โทร. 08 9181 7367

                2.19    ร.ท.วิชา  ปิ่นร่ม  (ศฝท.ยศ.ทร.)                  กรรมการ                                   โทร. 08 5871 1226

           2.20    พ.จ.อ.เอกชัย  เชิญกลาง  (สสส.ฐท.สส.)    กรรมการ                                   โทร. 08 6506 5191

                2.21    พ.จ.อ.สมชาย  หนูวงษ์ (นย.)                       กรรมการ                                   โทร. 08 4565 8871

                2.22    ร.อ.ฉลอง  โจ้พิมาย (รพ.สิริกิติ์ พร.)           กรรมการ                                   โทร. 08 5831 3266

                2.22    จ.อ.ธนวัฒน์  หอมทรง (ศฝท.ยศ.ทร.)        กรรมการ                                   โทร. 08 5281 0316                    

                                                                                          พันจ่าเอก

                                                                                                          (  บุญเลิศ  ตุ้มเงิน )

                                                                     ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 และ

                                                                                               ประธานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30

 

                                                                                                                                เขียนที่                                                   

                                                                                วันที่                        เดือน                                      พ.ศ.                       

 

เรื่อง  สมัครเป็นสมาชิกเงินกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30

เรียน  ประธานคณะกรรมการ ฯ  (ผ่าน เลขานุการ ฯ / ผช.เลขานุการ ฯ)

 

                    ข้าพเจ้า                                                                               ตำแหน่ง                                                                

สถานที่ทำงาน                                                                                                                                                                      

วัน เดือน ปี เกิด                                                                    อายุ                         ปี  ศาสนา                                              

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่                                        หมู่                          หมู่บ้าน                                                                 

ถนน                                                       ซอย                                                        ตำบล                                                     

อำเภอ                                                     จังหวัด                                                    รหัสไปรษณีย์                                      

โทรศัพท์ มือถือ                                                    ที่บ้าน                                     ที่ทำงาน                                                

มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกเงินกองทุน ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการ ฯ เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการนี้ข้าพาเจ้าได้นำเงิน จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) มาพร้อมกับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  พร้อมกับเงินรายปี จำนวน                                      บาท  และข้าพเจ้าจะจ่ายเงินรายปีเพิ่มในจำนวนที่เหลือ                                            บาท ภายในเดือน                                

                    อนึ่ง หากข้าพเจ้าเสียชีวิต ผลประโยชน์ที่จะได้รับ  ข้าพเจ้าขอมอบให้กับ       &n

ผู้แสดงความคิดเห็น พ.จ.อ.ประสิทธิ์ เลขารุ่น นรจ.30 (prasit30-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-31 07:30:45 IP : 119.46.115.211[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.