ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยง (เสาร์ที่ 5 พ.ค.55)


 

คำสั่งนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30/นาวิกโยธิน 31
ที่ 1 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรุ่นและงานเลี้ยง นรจ.30/นย.31 ประจำปี 2555
---------------------------------
 
                   เนื่องด้วยวันที่ 28 เมษายน 2555 ได้กำหนดให้มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ “25 ปีนาวี 30” โดยในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในรุ่น นรจ.30/นย.31 ตลอดจนครอบครัว อาทิเช่น กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเพื่อนร่วมรุ่น คือ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พระบิดาของทหารเรือ) บนเขาแหลมปู่เจ้า พิธีทำบุญและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ล่วงลับ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ๆ และครอบครัว คือ การแข่งขันกีฬาระหว่างเพื่อน ๆ และครอบครัว 
งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เป็นต้น
                   เพื่อให้การจัดงาน “25 ปีนาวี 30” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1.     คณะกรรมการที่ปรึกษา  
     1.1     น.อ.อำพล หมื่นหาญ                   ประธานกรรมการที่ปรึกษา              
1.2     น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม                  รองประธานกรรมการที่ปรึกษา               
                        1.3     จ.อ.เพ่ง บัวหอม                        กรรมการที่ปรึกษา                         โทร. 08 9407 0666
                        1.4     น.ท.เมธีย์ บุญญาชัย                   กรรมการที่ปรึกษา                         โทร. 08 9856 4506
                        1.5     น.ท.นิรัญ โคนกระโทก                กรรมการที่ปรึกษา                         โทร. 08 1820 2769
2.     คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2.1          พ.จ.อ.บุญเลิศ ตุ้มเงิน                  ประธานกรรมการ (นย.)                  โทร. 08 4084 6079
2.2          น.ต.ชรันทร์ หาญนอก                  รองประธานกรรมการ (ชุมพลฯ)        โทร. 08 3012 4147
2.3          ร.ท.ณรงค์ชัย ชมไพร                  รองประธานกรรมการ (สสท.)            โทร. 08 2969 9717
2.4          ร.อ.ณัฐชัย ชัยรพ                       รองประธานกรรมการ (อล.)              โทร. 08 9800 7616
2.5          ร.อ.สุพี สาลิกา                         รองประธานกรรมการ (พธ.)             โทร.08 1191 6045
2.6          ร.อ.ปรีชา ฉ้วนกลิ่น                     รองประธานกรรมการ (นย.)             โทร. 08 9054 9360
2.7          ด.ต.เฉลิม หอมกลิ่น                    รองประธานกรรมการ (ตร.)              โทร. 08 4112 9385
2.8          พ.จ.อ.จรูญ บัวกลิ่น                    รองประธานกรรมการ (พร.)             โทร. 08 6119 7499
2.9          ร.ต.ประสิทธิ์ วงค์สว่าง                กรรมการ และเลขานุการ โทร. 08 5967 8208, 74077
2.10       ร.ท.ปุญญพัฒน์ พวงพุฒ กรรมการ (พธ.)                                       โทร. 08 6830 7035
2.11       พ.จ.อ.สมบัติ น่วมพิพัฒน์            กรรมการ (สสท.)                           โทร. 08 9608 2118
2.12       พ.จ.อ.เอกชัย เชิญกลาง  กรรมการ (สสท.)                                      โทร. 08 8199 3191
2.13       ร.ท.วิเชียร จันทนุกูร                   กรรมการ (พร.)                           
2.14       พ.จ.อ.วิทยา ตราทอง                  กรรมการ (พร)                            
2.15   ด.ต.เดชา จันทร์ภักดี                   กรรมการ (ตร.)                             โทร. 08 6152 9452
2.16       พ.จ.อ.ยงยุทธ แสนอินทร์              กรรมการ และเหรัญญิก                 
                   มีหน้าที่         ให้คำปรึกษาแนะนำ     ให้การสนับสนุน   กำกับ     ดูแล   อำนวยควาสะดวก  และช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการแก่คณะกรรมการในทุกคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนการหารายได้สนับสนุนในการจัดงาน
 
3.     คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและพิธีการ
3.1    ร.ต.ประสิทธิ์ วงค์สว่าง                     ประธานกรรมการ   
3.2    ร.ท.วีระ มัชฌิมา                            กรรมการ
 
- 2 –
 
                   มีหน้าที่         1.  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
                                  2.  ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์
                                  3.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคณะกรรมการชุดใด
 
4.      กรรมการฝ่ายลำดับพิธีการ กิจกรรมบนเวที ดนตรี และการแสดง
4.1        ร.ท.ชอบ ทองดำ                                  ประธานกรรมการ
             4.2    พ.จ.อ.จารุพัฒน์ วงศ์เหลา                      รองประธานกรรมการ      โทร. 08 1884 6786
             4.3    พ.จ.อ.สมชาย หนูวงษ์                           กรรมการ
                   มีหน้าที่         1.   ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
2.       จัดลำดับพิธีการ และกิจกรรมบนเวที ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ ในงานเลี้ยง
สังสรรค์ โดยให้มุ่งเน้นการแสดงของ เพื่อน ๆ แม่บ้าน และบุตรหลาน ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด
 
                   5.     กรรมการฝ่ายลำดับพิธีการบวงสรวงเสด็จเตี่ย และพิธีสงฆ์ในการทำบุญและถวายสังฆทาน
                          5.1   ร.อ.ณัฐชัย ชัยรพ                                 ประธานกรรมการ
                          5.2   พ.จ.อ.ธีรพงศ์ ชูจิตร                             กรรมการ
                   มีหน้าที่         1.  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
3.       กำหนดวัดหรือสำนักสงฆ์ และจัดเตรียมเครื่องสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม จำนวน 5 ชุด
                                  5.   จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงเสด็จเตี่ย เช่น ชุดบวงสรวงชุดเล็ก 1 ชุด พวงมาลัย ดอกไม้ ธูป เทียน ครบตามจำนวนผู้เข้าร่วม และจัดเตรียมปืนยิงถวาย 
 
                   6.     คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แข่งขันกีฬา และสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
                          6.1   ร.อ.ณัฐชัย ชัยรพ                            ประธานกรรมการ                โทร. 08 9800 7616
                          6.2   ร.ต.ประสิทธิ์ วงค์สว่าง                      รองประธานกรรมการ
                          6.3   พ.จ.อ.จารุพัฒน์ วงศ์เหลา กรรมการ
                   มีหน้าที่       1.     จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬา อุปกรณ์กีฬา และเครื่องขยายเสียง
2.         จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สถานที่ลงทะเบียน สถานที่ถ่ายภาพ
ครอบครัว ตลอดจนดูแลตกแต่งสถานที่รอบ ๆ บริเวณให้สวยงาม
                                    3.     จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองไฟสำหรับบริเวณงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
 
       7.     คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมกีฬาที่อาคารพละ อรม.อร.
              7.1   พ.จ.อ.ดำรงค์ ไกรคุ้ม                       ประธานกรรมการ               
              7.2   พ.จ.อ.อำนวย  ว่องวิกย์การ                 กรรมการ
              7.3   พ.จ.อ.สมาน ผุสดี                           กรรมการ
                   มีหน้าที่       จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน นรจ.30/นย.31 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการจัดกีฬาให้แม่บ้านและบุตรหลานมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
 
       8.     คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมกีฬากอล์ฟ
              8.1   น.ต.ชรันทร์ หาญนอก                      ประธานกรรมการ               
              8.2   พ.จ.อ.ยงยุทธ แสนอินทร์                   กรรมการ
              8.3   พ.จ.อ.ไชยยันต์ เรือนพรม                  กรรมการ
                   มีหน้าที่       จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน นรจ.30/นย.31 และเพื่อนต่างเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นเพื่อความสัมพันธ์เป็นหลัก
 
 
- 3 –
 
       9.     คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
              9.1   พ.จ.อ.บุญเลิศ ตุ้มเงิน                           ประธานกรรมการ
              9.2   พ.จ.อ.ประดิษฐ์ คำแก้ว                         รองประธานกรรมการ
              9.4   จ.อ.ธนวัฒน์ หอมทรง                           กรรมการ
                   มีหน้าที่       1.     จัดเตรียมอาหารว่าง (กลับแก้ม) ภาชนะ  และเครื่องดื่ม สำหรับงานแข่งขันกีฬาที่อาคาร
พละศึกษา อรม.อร.
                                    2.     จัดเตรียมอาหาร โต๊ะอาหารสำหรับแขกรับเชิญ หรือแขกต่างเหล่าทัพ และเครื่องดื่ม
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้ดี และเพียงพอต่อจำนวนผู้ที่เข้าร่วมงาน
 
       10.   คณะกรรมการฝ่ายมันติมิชั่น และการบันทึกภาพ
              10.1  ร.ต.สุขสันต์ ศิรินาโพธิ์                         ประธานกรรมการ   โทร. 08 9832 2252, 61526
              10.2  ร.ต.ประสิทธิ์ วงค์สว่าง                        กรรมการ
                   มีหน้าที่       1.     จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม และนำภาพกิจกรรมทั้งหมด (รวมถึงปีที่ผ่าน ๆ มา) จัดทำเป็นมันติมิชั่น
                                    2.     จัดเตรียมเครื่องแสดงภาพ พร้อมจอ ในการแสดงภาพกิจกรรมในงานเลี้ยงสังสรรค์
 
       11.   คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ ลงทะเบียน และการเงิน
              11.1  ร.อ.ณัฐชัย ชัยรพ                               ประธานกรรมการ
              11.2  พ.จ.อ.เมศ พรหมจันทร์                       กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
              11.3   พ.จ.ต.สายันต์ เปี่ยมรอด                      กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
              11.4  พ.จ.อ.เอกชัย เชิญกลาง                       กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
              11.5   ร.ท.ปุญญพัฒน์ พวงพุฒ                      กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
              11.6   ร.ท.วีระ มัชฌิมา                               กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
              11.7  พ.จ.อ.ยงยุทธ แสนอินทร์                     กรรมการฝ่ายการเงิน
              11.8  พ.จ.อ.สมพงศ์ เจียมไพเราะ                 กรรมการฝ่ายการเงิน
              11.9   ร.ต.ประสิทธิ์ วงค์สว่าง                        กรรมการฝ่ายการเงิน
                   มีหน้าที่       1.     จัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้างานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อการรับรอง และการต้อนรับ และบริเวณสำหรับถ่ายภาพที่ระลึกทุกครอบครัวที่มาร่วมงาน
                                    2.     จัดการลงทะเบียนสำหรับเพื่อนและแขกที่เชิญมาร่วมงาน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมค่าใช้ในที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ และแขกที่มาร่วมงาน
 
       12.   คณะกรรมการทุกฝ่าย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานเลี้ยงสรรค์ “25 ปีนาวี 30” ให้เพื่อน
ทราบให้ทั่วถึงกัน และเชิญชวนเพื่อน และครอบครัวมาร่วมงานในครั้งนี้ให้มากที่สุด
 
                   ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายประสานงาน หรือเชิญประชุมมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดในทางปฏิบัติ  ให้รายงานให้ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (พ.จ.อ.บุญเลิศ ตุ้มเงิน) ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ทันตามกำหนดเวลา 
 
                                      สั่ง    ณ    วันที่         13      กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
 
                                                    (ลงชื่อ) พ.จ.อ.บุญเลิศ ตุ้มเงิน
                                                                    ( บุญเลิศ ตุ้มเงิน )
                                             ประธานนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 30 / นาวิกโยธิน 31                              


ผู้ตั้งกระทู้ ร.ต.ประสิทธิ์ เลขา นรจ.30/นย.31 :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-13 16:53:18 IP : 192.168.30.101


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.